Meny Stäng

Rapport från Socialnämnden 2023-09-27

Dela till
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter

Representanter från Förenade Care som driver Tomtebogården och Ekbackens särskilda boenden informerade om verksamheten.
Det handlade mest om problemen på Tomtebogården när det gäller svårigheterna att rekrytera personal, ledarskap som inte fungerar, mat, hygien, dokumentation och lokalfrågor.
Jag frågade vad de gör annorlunda än kommunen som gör att de kan gå med vinst. Jag fick svaret att de inte kände till hur kommunen arbetar och att Tomtebogården inte gick med vinst. Noterar att några av deras äldreboenden måste gå med vinst, annars skulle inte företaget finnas till.
Som medborgare i Mora kommun kan du inte välja bort icke fungerande privata boenden, utan du blir placerad där det finns plats.
Min förfrågan om att få ta del av Kvalitets- och patientsäkerhetsberättelsen för de privata boendena kommer att tas upp på nästa nämnd.

Delårsrapport och verksamhetsuppföljningsprognos.
För helåret beräknas underskottet till 52 miljoner. Nämnden har fått 10 miljoner för bl.a. placeringskostnader och 13 miljoner i ett prestationsbaserat statsbidrag.
Jag deltar inte i beslutet, då detta bygger på majoritetens underfinansierade budgetram.

Nämndplan 2024
Nämndplanen bygger på majoritetens kommunplan. Jag anser att Socialnämnden har tilldelats en för liten ram för att klara de behov som finns och kommer att öka kommande år. Vi ser en kraftig ökning av antalet äldre äldre.
Jag yrkar avslag på nämndplanen med hänvisning till Vänsterpartiets kommunplan.

Motion om språkkrav inom omsorgen från SD.
Jag yrkar bifall till beredningens förslag att avslå motionen, med hänvisning till att läs- och skrivtester redan förekommer vid anställning mm.

Motion om utökning av antalet platser inom särskilt boende och trygghetsboende från SD.
Socialnämnden beslutar att motionen anses besvarad.

Nämninitiativ (V) om personalflykt inom äldreomsorgen kommer att behandlas vid nästa nämnd.

Per Löfgren, ledamot Socialnämnden.

Relaterade inlägg