Meny Stäng

Hemtjänst

Avskaffa LOV (Lag om valfrihet) i hemtjänsten.

Vi vill att hemtjänsten inriktas mer på förebyggande och rehabiliterande verksamhet. Biståndsbedömningen bör innefatta vårdtagarens behov av promenader, sociala aktiviteter, frisk luft, rätt kost och dryck. Detta skulle öka det psykiska välbefinnandet hos vårdtagare, närstående och personal. Behovet av läkemedelsbehandling hos de äldre skulle då också minska.

Personal i hemtjänsten måste få kontinuerlig fortbildning och handledning. Vidare behövs fortbildning om den ökande gruppen yngre demenssjuka och deras närstående.

Anställ fler undersköterskor i hemtjänsten.

Vi vill att anställda i hemtjänsten skall få bättre arbetsvillkor, med tillsvidareanställningar och mindre stress.  Vi vill minska antalet delade tjänstgöringsturer.

E-hemtjänst skall införas där det är möjligt.

Se vidare vårt omsorgsprogram.