Meny Stäng

Synpunkter om detaljplan för Strandens skola i Mora

Publicerad i Siljan News Norr och Dalademokraten 2023-11-08

Detaljplaneförslaget som skickats ut för samråd enligt beslut i kommunstyrelsen i Mora är en diger lunta papper att ta del av, drygt 500 sidor. En sak som har intresserat mig lite extra är detta med grundvattennivån. Grundvattennivå är ingen fast nivå. Den rör sig upp och ner beroende på om det är torrväder, regnar mycket eller lite, mycket snö som ska smälta eller lite, vilken sorts mark det är frågan om, sand som lätt tar emot vatten eller lera som knappt inte tar emot vatten med mera.

I handlingarna står det att grundvattennivån på skolområdet är samma som Österdalälvens nivå.

Som vi alla vet varierar den mycket under och mellan åren. När älven stiger, stiger även grundvattennivån på skolområdet om än inte lika fort. Detta beror på grundvattenströmningar i marken, vatten strävar alltid till att utjämna vattenytan. Vattenytan på älven ligger högre än Siljans yta och detta skapar vattenströmningar i marken på skolområdet. I handlingarna står det att grundvattennivån är +162 meter, sex meter under marknivån som är +168 meter. På ett annat ställe konstaterar man att grundvattennivån har varit mellan som lägst +160,8 och högst 163,4 meter mätt under 2022. Var 2022 ett ovanligt blött eller torrt år? Det som redovisas är enbart resultatet under mättillfället, inget annat. Vi kan ju konstatera att grundvattennivån +162 meter varierar, med minst plus 1,4 meter över angiven nivå.

+163,4 meter är en intressant siffra för den är en decimeter över föreslagen golvnivå i idrottshallarna som föreslås vara nergrävda en våning. Handlingarna uppger att hoppgropen som skall finnas i en av hallarna kommer att vara 2-3 meter under grundvattennivån, det kommer troligen att bli mer än dessa 3 meter närmare 4-4,5 meter. Mellan hallarna kommer det att anläggas en underjordisk tunnel med samma golvnivå som hallarna, detta kommer troligen att utgöra ett hinder för grundvattenströmmarna mot Siljan. Detta gör nog att grundvattennivån ytterligare ökar under själva skolgården, över +163,4 meter.

Det är även tänkt att inre skolgården skall vara försänkt för att skapa utrymme för infiltration av del av dagvattnet samtidigt som det renas från alla farliga partiklar. Förslaget är att marken eventuellt skall utföras som så kallad skelettjord. Om volymen vatten omsätts i snabb takt påverkar det ytterligare på viken höjd grundvattennivån hamnar. Allt är beroende av tjockleken av denna skelettjord och hur dagvattensystemet utformas. Mellan 15 och 25 procent av dagvattnet kommer att omhändertas vid 50 mm regn om endast 124 kubikmeter regnvatten omhändertas enligt förslag. Resten kommer att skickas orenat direkt till Siljan.

Vid extremväder (skyfall) har man i handlingarna angivet den högsta beräknade nivån på Siljan till +166,4 meter. Skulle detta inträffa kommer vattennivån inne i idrottshallarna kunna hamna på ett vattendjup av 3,1 meter. Om nivån hamnar på +166,4 meter finns det även ingen naturlig väg för vattnet att rinna, heller ingenstans att pumpa vattnet.

Det värsta scenariot behöver ju inte inträffa utan det finns mellanlägen mellan golvnivå och +166,4 meter. Ingen vill bygga en idrottshall som kan komma att översvämmas. Därför får vi avvakta vilka byggåtgärder som kommer att vidtas. Höja grundläggningsnivån, bygga med vattentät grundläggning under jord, stor pumpanläggning för att pumpa dagvattnet (går att göra så länge nivån i Siljan är låg, för att pumpa grundvatten måste man ha vattendom). Problemet i detta fall är att det är svårt att skilja dagvatten från grundvatten. Med vatten över tre meter upp på utsida av ytterväggarna får man en byggnad som kan jämföras med en båt om den byggs vattentät. Det är kanske därför som utformningen av södra idrottshallen uppifrån ser ut som en båt. Lyftkraften kommer att bli mycket hög, en båt som är tät strävar efter att vilja flyta.

Här står man inför valet att bygga idrottshall med badpool eller en båt nedgrävd i marken.

Text: Christer Johansson Mora