Meny Stäng

Skolan

Skolan skall ge alla elever samma möjlighet till en bra utbildning. Undervisningen ska anpassa efter alla olika elever. Tillräckliga resurser för särskilt stöd sätts in så snart behov uppstår. Fritids skall ingå som en integrerad del i en samlad skoldag och vara tillgänglig för alla elever. Läxläsning/läxhjälp i skolan på schemalagd tid med kunnig personal.

Lärarnas arbetsvillkor skall förbättras. Fler vuxna ska närvara i skolans vardag.

Skolan är en plats för demokratisk fostran. Både elever och lärare ska ha inflytande över sin arbetsplats. Ökat inflytande och samverkan för kommunens anställda, ger nöjdare medarbetare som stannar kvar i arbetet.

Skolan skall skapa måltidsglädje, goda matvanor och minska matsvinnet genom egna tillagningskök och trevlig serveringsmiljö. Möjlighet att servera närproducerat och ekologiska matvaror.

Förskola.

En bra förskola är mycket viktig för barns utveckling. En bra barnomsorg är också förutsättning för att kvinnor och män ska kunna förvärvsarbeta på lika villkor.

Vi vill ha en förskola med bra omsorg och pedagogisk verksamhet, därför måste barngrupperna bli mindre. Skolverkets rekommendationer om antalet platser per avdelning skall följas.

Grundskola.

Fler lärare behöver utbildas och anställas. Utöka antalet platser enligt Dalamodellen, där man jobbar samtidigt som man studerar.

Fritids skall ingå som en integrerad del i en samlad skoldag och vara tillgänglig för alla elever.

Läxläsning/läxhjälp i skolan på schemalagd tid med kunnig personal.

Vi vill  bygga en ny högstadieskola, dock ej på Strandenområdet.

Gymnasium.

En gymnasieexamen är det absolut viktigaste för att få ett jobb och ett vuxenliv med egen försörjning och god hälsa. Målet måste vara att alla ska slutföra gymnasieutbildningen med godkända betyg. Här spelar SFI från dag ett och Komvux en viktig roll.

Utbudet av program och inriktningar ska utformas efter behov på den lokala och nationella marknaden. Yrkesutbildningar som tex. vårdutbildningen ger garanterat jobb.