Meny Stäng

Rapport från Kommunfullmäktige 27 mars

Dela till
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter

Rapport från Kommunfullmäktige 2023-03-27
1.     Vår motion om bygdeväg, med bilaga Trafikverkets broschyr samt förslaget från genomfart Sollerön med vägbredder, inlämnades varvid Gunnar fick tillfälle att kort presentera förslaget. Föreslagen inventering av byarnas trafiksituation/möjlighet till bygdeväg jämfördes med en utredning gjord av Trafikverket i Västra Götaland där det visade sig att ca 150 km väg kunde omvandlas till bygdeväg.

2.     Motion från SD om senareläggning av skolbyggnation på Stranden röstade även V nej till även om David påpekade att V föreslår alternativ lokalisering.

3.     Motion om Lejonvillan som industrikulturellt museum. V röstade nej med motiveringen att det inte finns någon utredning som visar på behovet och att huset inte är lämpligt. Motionen berörde inte frågan om husets bevarande.

4.     Strategisk plan. V röstade nej till planen med motiveringen att det saknas mängder av grundläggande skrivningar om hur kommunen skall trygga god personalpolitik, arbetsmiljö i skolan och vården/äldreomsorgen. Dessutom är klimatanpassningsåtgärder anmärkningsvärt passivt beskrivna. I debatten påpekade V att kommunen har ett särskilt ansvar som föredöme och möjliggörare med en plan som innebär verkstad/verkställighet. Därför stödde V Socialdemokraternas mer utförliga förslag, som blev nedröstat 14-25. Strategisk plan ligger som grund för fortsatt arbete med mer detaljerad kommun- och nämndplan varvid då återkommer.

5.     Kostnadstäckning Trygghetsboenden. Förslaget till beslut var att omfördela 1,3 mkr från Socialnämndens ram till Morastrand AB för utebliven kostnadstäckning. V och S föreslog att denna omfördelning istället skulle tas från KS utvecklingsmedel. Votering 14-25. Även soc. nämndens ordf. stödde förslaget om att medel tas från nämndens ram. V framförde det som en förstärkning av ram speciellt som prognosen ånyo pekar mot stort underskott 2023, – 60 mkr.  

Minnesanteckningar av Gunnar, V-ledamot i Kommunfullmäktige

Relaterade inlägg