Meny Stäng

Kommunplan 2023

Kommunplan Mora Kommun 

2023

Med ekonomisk utsikt 2024 och 2025

Innehållsförteckning

Ordförande har ordet sidan 2

Del 1: Politisk plattform 2020 till 2022 sidan 3

Vår politiska vision sidan 3

Tillväxt och utveckling sidan 4

Livslångt lärande sidan 4

Livskvalitet för alla sidan 5

Det Klimatsmarta Mora sidan 5

Ekonomi, styrning och medarbetare sidan 6

Del 2: Ekonomi sidan 7

Resultaträkning sidan 7

Driftbudget sidan 8

Nämndernas nettokostnadsramar sidan 9

Investeringsbudget sidan 11

Del 3: Summering sidan 13

Ordförande har ordet.

Under året som gått har det hänt en del i vår kommun. Majoriteten har fått backa från linjen att den nya högstadieskolan på strandenområdet skulle byggas och ägas av ett privat bolag, vilket kommunen därefter skulle hyra tillbaka skolan av. Vi tackar för att detta stoppades. Dock ligger beslutet fast att den nya skolan skall ligga på Stranden, en plats vi i Vänsterpartiet fortfarande tycker är olämplig.

Vi behöver fortfarande bli fler i Mora, fler som betalar skatt, om vi skall klara välfärden. För att locka människor att flytta hit behövs mer än Siljan, vacker natur och Vasalopp. Det behövs bostäder. Mora behöver minst 300 lägenheter för att möta det kommande behovet. 

I nya bostadsområden behövs det också bra barnomsorg och skolor. Mora behöver fler förskolor. Många fler. Barngrupperna behöver bli mindre för att garantera en bra verksamhet och för att säkra medborgarnas behov av förskoleplatser. För skolbarn behövs inte bara en ny fin högstadieskola utan också en verksamhet med kvalitet. Vi lockar inte medvetna föräldrar till kommunen när vi, enligt Lärarförbundet, ligger på plats 140 i skolrankingen. Mora kommun har dåliga lärarlöner, många sjuka lärare och låg lärartäthet i jämförelse med liknande kommuner. När det kommer till godkända elever ligger Mora på 221:a plats av 290 kommuner. 

I Mora har vi en allt äldre befolkning. Mora behöver en hemtjänst och äldreomsorg som är värdig de äldre. Vi behöver en ökad grundbemanning och fler äldreboenden. Vi behöver personal som är trygg i och med sitt jobb. I Mora är det fortfarande vanligt med deltidsanställningar, trots att majoriteten säger sig ha startat projektet “Heltidsresan”. Många i äldreomsorgen jobbar dessutom på timmar. Detta är ett problem för kvaliteten och för de anställda. Den utlovade Heltidsresan måste bli verklighet och det måste skapas fler fasta anställningar. 

Kommunens miljö- och klimatarbete går alldeles för långsamt. Vi är i ett klimatnödläge. Vi vill att Mora Kommun går före och utlyser klimatnödläge, inför en koldioxidbudget i sina verksamheter, sätter upp solceller på lämpliga fastigheter och går över till elfordon. Nu! Vi vill skapa förutsättningar för en avgiftsfri kollektivtrafik i hela Mora kommun. Ett steg i rätt riktning är att börja med Vänsterpartiet Dalarnas förslag om sänkning av kostnader för kollektivtrafik till 10 kr per resdag i form av ett årskort. Vi vill se kommunen jobba för en utbyggnad av Dalabanan, på samma sätt som det jobbats för flyget. Flyget är inte för oss vanliga morabor, utan främst för företagsresenärer. Järnvägen däremot – den är till för oss. Vi vill att den skall fungera.

Maria Olofson,

ordförande Vänsterpartiet Mora.

DEL 1: VÅR POLITISKA PLATTFORM 2023 TILL 2025

VÅR POLITISKA VISION

Ett klimatsmart Mora

En kommun utan bostadsbrist

Satsa på skola, vård och omsorg

TILLVÄXT OCH UTVECKLING

 • För en bra och jämlik välfärd krävs ett starkt skatteunderlag. Vi behöver därför öka inflyttningen till Mora. Detta gör vi bl.a. genom att bygga fler bostäder och tillsammans skapa fler arbetstillfällen. 
 • Mora Strand får uppdrag att bygga lägenheter UTAN att sälja av lägenheter. #moraärintetillsalu 
 • Underlätta för medflyttande att finna arbete, bostad och barnomsorg i Mora.
 • Stimulera till ökat åkande med kollektivtrafik genom anläggande av pendlarparkeringar vid strategiska platser och i byar. 
 • Avgiftsfri busstrafik för alla. Fler handikappanpassade hållplatser. Flex-bussar kvällar och helger.
 • Krav på att entreprenörer och underentreprenörer som arbetar och bedriver handel med Mora kommun följer svenska kollektivavtal.
 • Övergången till ett licensfritt operativsystem i syfte att spara pengar.
 • Bypeng (landsbygdsprogram) på 6 miljoner kronor per år för att bidra till utveckling i hela kommunen.

LIVSLÅNGT LÄRANDE

 • Verka för byggandet av en ny högstadieskola för alla elever i årskurs 7–9 på den pedagogiskt mest fördelaktiga platsen för skolbarnen. Inte bara den plats som är mest till fördel för kommunen
 • Arbeta för att den nya skolan blir en ekonomiskt och miljömässigt hållbar byggnad i trä, med egenproduktion av el. 
 • Den nya skolans utformning skall vara sådan att den möjliggör en kreativ, innovativ och modern pedagogik byggd på forskning och beprövad erfarenhet.
 • Lärarledd läxhjälp i skolan på schemalagd tid.
 • Fler vuxna närvarande i skolans vardag ger ökad trygghet, bättre arbetsmiljö för både lärare och elever samt fler elever med godkända betyg.
 • Omorganisera och nivåanpassa SFI-utbildningen efter förkunskaper och ta bort tidsbegränsningen. 
 • Utökad studiehandledning på elevernas modersmål. 
 • Verka för att de som har behov av SFI skall få tillgång till det från dag ett.
 • Skapa måltidsglädje, goda matvanor och minska matsvinnet genom egna tillagningskök och trevlig serveringsmiljö. Möjlighet att servera närproducerade och ekologiska matvaror.
 • Minska barngruppernas storlek i förskolan så att de följer Skolverkets rekommendationer.
 • Satsa på grundläggande vård- och omsorgsutbildning och kontinuerlig fortbildning för vård- och omsorgspersonal.
 • Återinför Ungdomsdemokratidagen.

LIVSKVALITET FÖR ALLA

 • Tillgodose medborgarnas behov av förskola.
 • Tillgodose behovet av äldreboenden,
 • E-hemtjänster skall införas där det är möjligt.
 • Hemtjänst efter behov. Ingen minutstyrning.
 • Vid behov kunna utöka den kvällsöppna barnomsorgen till nattöppet.
 • Beredskap för att vid behov bedriva asylboende i kommunal regi.
 • Öka bemanningen inom vård och omsorg så att behoven får styra och som ger personalen en bättre arbetsmiljö
 • Fler skyddade boenden. Starta en kommunal kvinnojour i Mora.

KLIMATSMARTA MORA

 • Ta tillvara sol- och vindenergi genom att bygga minst en anläggning per år på kommunens fastigheter. 
 • Att antalet elektrifierade fordon skall öka och att samtliga fordon i kommunkoncernen är elektrifierade senast 2025.
 • Inrätta ett Fixotek hos Arbete och Utveckling.
 • Kommunen skall verka för att syreproduktionen och bindandet av koldioxid minst bibehålls eller ökar vid nyexploatering, genom t.ex. plantering av träd.
 • Utred möjligheten att införa en upphandlingsmodell med fokus på klimatet och den lokala ekonomin. 
 • Avgiftsfri kollektivtrafik i Mora för att minska bilismen.
 • Det skall anläggas fler kolonilotter i kommunen.
 • Kommunens skog skall skötas på ett ekologiskt hållbart sätt. Avverkning skall ske genom hyggesfritt skogsbruk. Kalavverkning skall förbjudas.
 • Sluta klippa vissa grönytor och låta anlägga naturligare grönområden, t.ex. ängar. Det är bra för insekterna och den biologiska mångfalden. Det sänker kostnaderna för skötsel.
 • Starta upp återbruksverksamheten i kommunal regi igen

EKONOMI, STYRNING OCH MEDARBETARE

 • Kommunal omställning till en ekonomi som verkar för en klimatsmart utveckling.
 • Sänka den kommunala borgensavgiften till 0,15 procent.
 • Mora kommun bör främja sociala företag genom att efterfråga deras tjänster.
 • Personalen skall ha inflytande över schemaläggningen och där det finns möjlighet bör det göras försök med 6 timmars arbetsdag.
 • Möjliggöra för icke vinstdrivna verksamheter inom välfärdssektorn.
 • Kommunen ska erbjuda fasta tillsvidareanställningar och sträva mot attraktiva arbetsplatser. En bra verksamhet kan inte bedrivas med visstids- eller timanställningar.
 • Ta tillvara på personalens förslag till förbättringar och besparingar genom 

att återrapportera till nämnderna vad som kommit fram på arbetsplatsträffar och skyddsronder.

 • Ökat inflytande och samverkan för kommunens anställda, vilket ger nöjdare medarbetare som stannar i arbetet.
 • Upphäv beslutet att införa LOV i syfte att motverka en vinstdriven kostnadsutveckling.
 • Stoppa den vinstdrivna privatiseringen av omsorgen. Återkommunalisering av vinstdriven verksamhet inom välfärden 
 • Stoppa utförsäljningen av allmännyttan.

DEL 2: EKONOMI

RESULTATRÄKNING

RESULTATRÄKNING (tkr)
BokslutPrognosBudgetPlanPlan
20212022202320242025
Verksamheternas netto−1 283 502−1 326 868−1 390 202−1 420 108−1 467 996
Avskrivningar−57 643−61 300−66 900−72 100−75 000
VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER−1 341 145−1 388 168−1 457 102−1 492 208−1 542 996
Skatteintäkter1 009 2211 039 8971 087 6401 127 7911 168 079
Generella statsbidrag och utjämning375 312401 959393 302397 680395 857
VERKSAMHETENS RESULTAT43 38853 68823 84033 26320 940
Finansiella intäkter24 4603 2003 2003 2003 200
Borgensavgift 0,15%−1 500
Finansiella kostnader−4 613−13 100−13 900−13 300−13 700
RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER63 23443 78811 64023 16310 440
Extraordinära poster00000
ÅRETS RESULTAT63 23443 78811 64023 16310 440
Därav till pensioner, öronmärkning i EK00000
ÅRETS RESULTAT63 23443 78811 64023 16310 440
Som andel av skatteintäkter o stb4,6%3,0%0,8%1,5%0,7%

Driftbudget

Ny skatteprognos 2022-04-28BokslutPrognosBudgetPlanPlan
År 2021År 2022År 2023År 2024År 2025
Skatteintäkter982 4251 024 3021 087 6401 127 7911 168 079
Slutavräkningar26 79615 595000
Inkomstutjämningsbidrag/avgift216 047243 548255 853259 971264 161
Kostnadsutjämning−1 660−1 0922 0472 0492 052
Regleringsbidrag/avgift60 91856 87332 38032 59726 539
Strukturbidrag2 2952 3082 3162 3182 321
Införandebidrag00000
LSS-utjämning32 01331 77632 47132 51032 549
Prel kommunal fastighetsavgift63 40465 96868 23568 23568 235
Skolmiljarden2 2952 578000
Summa skatter och statsbidrag1 384 5331 441 8561 480 9421 525 4711 563 936
Finansiella intäkter24 4603 2003 2003 2003 200
Finansiella kostnader−4 613−13 100−13 900−13 300−13 700
Avskrivningar−57 643−61 300−66 900−72 100−75 000
Summa övriga poster−37 796−71 200−77 600−82 200−85 500
Summa1 346 7371 370 6561 403 3421 443 2711 478 436

Nämndernas nettokostnadsramar

BokslutPrognosBudgetPlanPlan
År 2021År 2022År 2023År 2024År 2025
Nämndernas nettokostnadsramar
-Revisorerna−784−909−909−913−918
-Kommunstyrelsen−104 569−118 949−118 061−123 130−123 749
-Valnämnd0−200−50−50−50
-Servicenämnd för IT00000
-Byggnadsnämnden−10 547−13 618−13 708−13 776−13 845
-Tekniska nämnden−28 8520000
– Teknik- och servicenämnden−64 503−50 829−51 083−51 338
-Kultur- och fritidsnämnden−48 765−50 029−51 435−51 692−51 950
-Miljö o hälsoskyddsnämnd i Orsa−4 302−5 585−5 629−5 657−5 685
– Servicenämnden−21 7230000
-För- o grundskolenämnden−384 321−409 098−415 057−411 604−413 662
-Gymnasienämnden−107 176−117 199−120 492−122 992−123 992
-Socialnämnden−573 130−583 612−561 611−558 389−568 439
-Finansförvaltning vht−36 8333 050−31 200−47 400−65 346
– Internhyra att fördela00−1 800−1 800−1 800
– Tjänstekatalog att fördela00−800−800−800
– Genomfart Mora kostnadsföring−3 850−3 850−3 850−3 850
Summa nämnder−1 321 003−1 364 502−1 375 431−1 393 136−1 425 424

Medel till KS förfogande−4 6120000
Medel för extraordinära händelser−2 500−15 000−15 000−15 000
Kapitalkostnader71 65971 70081 90088 30091 500
Snö och halkbekämpning−12 500−12 500−12 500
Placeringskostnader SOC−32 202−32 202−32 202
Open Source i kommunens datorer3 0003 0003 000
Centrala lönemedel−3430−17 269−39 269−61 269
Omställningsmedel−1 663−1 500−500−500−500
Digitaliseringsmedel−3 264−1 066−700−700−700
Hållbarhetsmedel−2 135−2 500−3 000−2 000−2 000
Personalomkostnad280 698275 000306 000310 000315 000
Arbetsgivaravgift−219 188−219 700−224 500−227 000−230 000
Förändring pensionsavsättning−8 638−8 200−8 000−5 300−2 100
Årets intjänade, individuellt avs−43 943−44 100−61 200−63 100−65 000
Pensionsutbetalningar−28 240−29 500−30 800−30 700−30 800
Förändring semesterlöneskuld−2 8300000
Minskad borgenavgift till 0.15%−1500
Summa finansförvaltning37 50137 634−16 271−26 971−42 571
Summa vht netto−1 283 502−1 326 868−1 391 702−1 420 108−1 467 996
RESULTAT63 23543 78811 64023 16310 440
Resultat i % av skatt o stb4,6%3,0%0,8%1,5%0,7%

Investeringsbudget

InvesteringsplaneringFinansieringBudget2022Plan2023Plan2024Plan2025Plan2026Plan2027Plan2028Plan2029Plan2030
Strategiska investeringar
Föreslagna
Särskilt boendeSk/avg500500
Lokaler Mora GymnasiumSk3 7003 300
LaddinfrastrukturSk1 900
Kommunala kökSk3 0002 0002 000
Arbete och utveckling lokalerSk1 600
Siljansfors damm2 500
FörskolorSk20 00043 000
Inventarier ny 7-9 skolaSk5 000
Inventarier ny förskolaSk1 150
Inventarier till nytt särskilt boende/ombyggn SaxnäsSk3 500
GatubelysningSk/avg4 0004 0004 000
Ombyggn Noretskolan – förskola/särskolaSk5001 00040 000
Bron före SandisSk2 500
Carport (elbilar och kart/mät)Sk2 000
Ny gymnasiedelSk/avg2502501 000350 000
Ny simhallSk/avg5001 000265 000
Administrativa lokalerSk/avg25 00025 00020 000
KristinebergsgårdenSk5 000
Skidgymnasiets carportSk1 000
UngdomshallSk/avg5 00020 000
Säkerhetshöjande åtgärder IT MOASk/avg1 840360
Offentliga toaletter KajenSk2 500
Bypeng / LandsbygdsprogramSk6 0006 0006 0006 0006 0006 000
SolcellsparkSK/avg5 500
Särskilt boende NoretSK/avg50 000
Under genomförande
Genomfart bidrag statlig medfinansieringSk11 50042 12512 350
Genomfart anläggningstillgångSk4 300
Stadsnätsutbyggnad – enl bredbandsstrategiSk/avg3 0001 0001 0001 0001 0001 0001 0001 0001 000
Identifierade behov
Mora flygplatsSk/avg
HemusSk/avg
Gång/cykeltunnel StrandenSk
Gång/cykeltunnel SandaSk
Löpande investeringar
Inventarier nämnder – LokalstyrgruppSk3 8403 0003 0003 0003 0003 0003 0003 0003 000
Gång- och cykelvägar enl Mora cykelstrategiSk5 0001 0001 0003 0003 0003 0003 0003 0003 000
Upprustning centrummiljöerSk1 0001 0001 0001 0001 0001 0001 0001 0001 000
Planerat fastighetsunderhållSk13 00013 00013 00013 00013 00013 00013 00013 00013 000
Investeringar fritidsanläggningarSk5 0005 0005 0005 0005 0005 0005 0005 0005 000
Planerat vägunderhållSk15 00015 00015 00015 00015 00015 00015 00015 00015 000
Infrastruktur nätverk ITSk5 6009 7009 1008 7006 7003 7005 8005 8005 800
Lokalbehov vht – LokalstyrgruppSk3 0003 0003 0003 0003 0003 0003 0003 0003 000
Övriga fastighetsinvesteringarSk2 0002 0002 0002 0002 0002 0002 0002 0002 000
Övriga infrastrukturinvesteringarSk1 8001 8001 8001 8001 8001 8001 8001 8001 800
SUMMA111 080214 185167 000132 500411 00058 500324 60053 60053 600
-varav Genomfarten11 50042 12512 350
Summa exkl Genomfarten99 580172 060154 650

DEL 3: Summering

Det är dags att bemöta reella behov inom kommunens viktigaste verksamheter, skola för barn och ungdomar och äldreomsorgen, med ökade budgetramar. Ökade medel  fördelas på Socialnämnden och För och Grundskolenämnden

NämnderÖkning 2022
Socialnämndenca 16 mnkr
För och grunskolenämndenca 6 mnkr

Välfärden måste få kosta!

Saker vi budgeterat för:

 • Övergången till ett licensfritt operativsystem i syfte att spara pengar, ca tre miljoner kronor. Dock kan besparingen vara mer då licensavgifterna ökat. 
 • Bypeng / Landsbygdsprogram på 6 miljoner kronor per år för att bidra till utveckling i hela kommunen.
 • Besparingar på kommunstyrelsen:
 • Ett “snöröjarkonto” på 12,5 miljoner tillsatt vilket ger ett avdrag på Teknik och Servicenämnden nämnden med 12,5 miljoner
 • På liknande sätt ligger även placeringskostnader för socialnämnden motsvarande ca 32, 2 mnkr
 • Nämndernas nettokostnadsramar för 2024 och 2025 är uppräknade med 0,5% för att kompensera för inflation.
 • 250 tkr är ditlagt för planläggning av nytt äldreboende vid Noretgården som nämns i vår ändring av investeringsplan
 • 5.5 mnkr i investeringsplanen är reserverat för en byggnation av en solcellspark.
 • Borgensavgiften sänks från 0,3% till 0,15%
 • Mora Strand får uppdrag att bygga lägenheter UTAN att sälja av lägenheter